က်စ္ဆံၿမီွး ဆံထံုး။

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ရယ္ရြယ္၍ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး ထိပ္တြင္ pony tail စီးပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး ထိပ္တြင္ pony tail စီးပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးကို ဖြပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးကို ဖြပါမည္။

ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယူထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚကို တိုးၿပီး ဖိလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚကို တိုးၿပီး ဖိလိုက္ပါမည္။

ဖိထားေသာ ေနရာကို ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဖိထားေသာ ေနရာကို ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေအာက္အစကိုလည္း အထဲကို ေခါက္လိုက္ပါမည္။

အာက္အစကိုလည္း အထဲကို ေခါက္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွး ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွး ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွး ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွး ဆံထံုး။