လွပေသာ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ လွပရိုးရွင္းေသာ လွပေသာ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အေရွ႕ပိုင္းတြင္အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အေရွ႕ပိုင္းတြင္အနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအထဲသို႔လိပ္ထည့္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအထဲသို႔လိပ္ထည့္ပါမယ္။

အနည္းငယ္လိပ္ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အနည္းငယ္လိပ္ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုပန္းပြင့္ပံုျဖစ္ေအာင္ေခြေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုပန္းပြင့္ပံုျဖစ္ေအာင္ေခြေပးပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

 ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းတိုင္းက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးေခြပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းတိုင္းက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးေခြပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လွပေသာ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ေနာက္တြဲဆံထံုး။
လွပေသာ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ေနာက္တြဲဆံထံုး။