က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ ႏွစ္ဖက္ဆံထံုး။

0

က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ ႏွစ္ဖက္ဆံထံုးကို ပ်ိဳေမမ်ား ပြဲသြားပြဲလာအဆင္ေျပေစနိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထားပါမည္။

ဘးမွ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ထားပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

လိပ္တံကို ယူပါမည္။

လိပ္တံကို ယူပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲထည့္လိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲထည့္လိုက္ပါမည္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ကိုင္ၿပီး အေပၚကို လိပ္တင္ၿပီး ခ်ိတ္လိုက္ပါမည္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ကိုင္ၿပီး အေပၚကို လိပ္တင္ၿပီး ခ်ိတ္လိုက္ပါမည္။

အစႏွစ္ဖက္ကို ညီေအာင္ ဖြလိုက္ပါမည္။

အစႏွစ္ဖက္ကို ညီေအာင္ ဖြလိုက္ပါမည္။

ဖြၿပီး အစႏွစ္ဖက္ကို ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဖြၿပီး အစႏွစ္ဖက္ကို ကလစ္ထိုးပါမည္။

အေရွ႔တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

အေရွ႔တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ခ်န္ထားေသာ အေပၚမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ခ်န္ထားေသာ အေပၚမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္လိုက္ပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို ယူၿပီး ဆံထံုးေအာက္ဖက္မွ ပတ္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို ယူၿပီး ဆံထံုးေအာက္ဖက္မွ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးကို ပတ္ပါမည္။

ဆံထံုးကို ပတ္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးၿပီးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကလစ္ထိုးၿပီးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးထံုးၿပီး က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္၍ ပတ္ပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးထံုးၿပီး က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္၍ ပတ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ ႏွစ္ဖက္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ ႏွစ္ဖက္ဆံထံုး။