ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ပံုဆံထံုး။

0

ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာဆံပင္ပံုစံမ်ားကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ပြင့္ဖတ္ပံုဆံထံုးထံုးနည္းေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆဲပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆဲပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္အကုန္မထုတ္ဘဲ လက္ညိဳးျဖင့္စြတ္ျပီးအနည္းငယ္ပဲထုတ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္အကုန္မထုတ္ဘဲ လက္ညိဳးျဖင့္စြတ္ျပီးအနည္းငယ္ပဲထုတ္ပါမယ္။

ေနာက္လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

 ေနာက္လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

လက္ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

လက္ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

လက္တြင္စြတ္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ျဖန္႔ပါမယ္။

လက္တြင္စြတ္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ျဖန္႔ပါမယ္။

အလယ္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလယ္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆဲပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆဲပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္အကုန္မထုတ္ဘဲ လက္ညိဳးျဖင့္စြတ္ျပီးအနည္းငယ္ပဲထုတ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္အကုန္မထုတ္ဘဲ လက္ညိဳးျဖင့္စြတ္ျပီးအနည္းငယ္ပဲထုတ္ပါမယ္။

ေနာက္လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

 ေနာက္လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

လက္ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

လက္ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ထုတ္ပါမယ္။

လက္တြင္စြတ္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ျဖန္႔ပါမယ္။

လက္တြင္စြတ္ထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ျဖန္႔ပါမယ္။

အလယ္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလယ္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ပံုဆံထံုး။
ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ပံုဆံထံုး။