ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီး Hair Design

0

လြယ္ကူၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူကာ လွပေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီး hair design အသစ္ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူၿပီး နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

ဘးဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူၿပီး နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

နွစ္ေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္လိုက္ၿပီး ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။

နွစ္ေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္လိုက္ၿပီး ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာ ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာ ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ယွက္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ေနေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ယွက္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္ကို ယွက္ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္ကို ယွက္ၿပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္ကို ပို႔ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္ကို ပို႔ပါမည္။

ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္ၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေနာက္ထပ္နည္းနည္းထပ္က်စ္သြားပါမည္။

နာက္ထပ္နည္းနည္းထပ္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာႏွင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာႏွင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ဆံထိုးကို ဆံပင္တြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ဆံထိုးကို ဆံပင္တြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီး Hair Design
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီး Hair Design