ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္အလွခ်ည္နည္း။

0

ျမန္မာဆန္ဆန္ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔စတိုင္က်လွပေစမည့္ က်စ္ဆံျမီွးႏွစ္ဖက္ယွက္အလွခ်ည္နည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္းညာဘက္ျခမ္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္းညာဘက္ျခမ္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီွးႏွစ္ဖက္ကိုျဖန္႔ခ်ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီွးႏွစ္ဖက္ကိုျဖန္႔ခ်ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ဆံျမွီးကိုညာဘက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ဆံျမွီးကိုညာဘက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ဆံျမွီးကိုဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ဆံျမွီးကိုဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္အလွခ်ည္နည္း။
ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္အလွခ်ည္နည္း။
ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္အလွခ်ည္နည္း။