ေလွကားထစ္က်စ္ဆံျမီး။

0

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေစမည့္ေလွကားထစ္ပံုအထပ္ထပ္က်စ္ဆံျမီွးက်စ္နည္းေလးကိုခ်စ္စရာေကာင္းေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားနဲ႔မိ္တ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးဘက္တြင္က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးဘက္တြင္က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိအလယ္ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

 အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကုိအလယ္ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ထို႔ေနာက္က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

ထို႔ေနာက္က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လွပေသာေလွကားထစ္က်စ္ဆံျမွီးေလးကိုရရွိပါျပီ။
လွပေသာေလွကားထစ္က်စ္ဆံျမွီးေလးကိုရရွိပါျပီ။