ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး။

0

ျမန္မာဆန္ဆန္ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔စတိုင္က်လွပေစမည့္ က်စ္ဆံျမီွးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တိးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္းညာဘက္ျခမ္းတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္းညာဘက္ျခမ္းတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကိုစုစည္းပါမယ္။

Donut ကြင္းကို သံုးပါမယ္။

Donut ကြင္းကို သံုးပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Donut ကြင္းေပၚကို ဆံပင္ကုိျဖန္႔အုပ္ျပီး သေရကြင္းျဖင့္အုပ္ပါမယ္။

Donut ကြင္းေပၚကို  ဆံပင္ကုိျဖန္႔အုပ္ျပီး သေရကြင္းျဖင့္အုပ္ပါမယ္။

ပိုေသာအစကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲျပီး လိမ္ပါမယ္။

ပိုေသာအစကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲျပီး လိမ္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို လိမ္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ညာ က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီွးကို ႏွစ္ဖက္ေပါင္းယွက္ပါမယ္။

ဘယ္ညာ က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီွးကို ႏွစ္ဖက္ေပါင္းယွက္ပါမယ္။

ဆံထံုးကို ပတ္ပါမယ္။

ဆံထံုးကို ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကိုိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကိုိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးနစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး။