က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားကို လွပေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႔မွ ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

ရွ႔မွ ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဘယ္ဖက္အျခမ္းတြင္ရွိေသာ ဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ညီေအာင္ခြဲပါမည္။

ဘယ္ဖက္အျခမ္းတြင္ရွိေသာ ဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ညီေအာင္ခြဲပါမည္။

အေပၚမွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

အေပၚမွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္

သေရကြင္းစည္းပါမည္

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ညာဖက္အျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ညာဖက္အျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္အေပၚမွ က်စ္ဆံၿမွီးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ အေနာက္တြင္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ တေစာင္းပံုစံတင္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္အေပၚမွ က်စ္ဆံၿမွီးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ အေနာက္တြင္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ တေစာင္းပံုစံတင္ပါမည္။

ေအာက္တြင္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္လိုက္ပါမည္။

>ေအာက္တြင္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဖက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို တေစာင္းပံုစံထပ္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ညာဖက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို တေစာင္းပံုစံထပ္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဖက္တြင္ က်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္တြင္ က်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဖက္တြင္ က်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း ယူ၍ ထပ္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ညာဖက္တြင္ က်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း ယူ၍ ထပ္ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

Cross ပံုစံအတိုင္းျဖစ္သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

Cross ပံုစံအတိုင္းျဖစ္သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္အထိက်စ္ၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အာက္အထိက်စ္ၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္အဖ်ားမွေန၍ အေပၚကို လိပ္တင္သြားပါမည္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္အဖ်ားမွေန၍ အေပၚကို လိပ္တင္သြားပါမည္။

အေပၚထိလိပ္တင္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

အေပၚထိလိပ္တင္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာႏွင့္ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာႏွင့္ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ဆံထိုးကို ေဘးတေစာင္းေနရာတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ဆံထိုးကို ေဘးတေစာင္းေနရာတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး။