ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Fancy ဆံထုံး

0

ဆံပင္တိုလို႔ ဘာပုံစံလုပ္ရမွန္းမသိေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Fancy ဆံထုံး အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

ဆဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ခြဲပါ။

ဆဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ခြဲပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Fancy ဆံထုံး
ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Fancy ဆံထုံး
ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Fancy ဆံထုံး