အေရွ႕တစ္၀ိုက္တစ္ေစာင္းက်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

အေရွ႕ပိုင္းတစ္၀ိုက္တေစာင္းက်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ျပန္ယွက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ျပန္ယွက္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ျပန္ယွက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ျပန္ယွက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးကို ဆက္က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးကို ဆက္က်စ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေနာက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

အေနာက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

စ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေခြျပဳလုပ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေခြျပဳလုပ္ပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးကို အေနာက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

အေရွ႕မွက်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမွီးကို အေနာက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးကို ဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးကို ဆံထံုးေပၚပတ္ပါမယ္။

အေရွ႕တစ္၀ိုက္တစ္ေစာင္းက်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
အေရွ႕တစ္၀ိုက္တစ္ေစာင္းက်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။