က်စ္ဆံၿမီွးအယွက္ hair design

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစမည့္ ျမင္သူတိုင္းေငးေမာေစမည့္ က်စ္ဆံၿမွီးအယွက္ hair design ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ယူ၍ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ယူ၍ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္နွင္ က်စ္ဆံၿမွီးကို ေပါင္းပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္နွင္ က်စ္ဆံၿမွီးကို ေပါင္းပါမည္။

အေနာက္ကို ပို႔ပါမည္။

အေနာက္ကို ပို႔ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္နွင္ က်စ္ဆံၿမွီးကို ေပါင္းၿပီး အေနာက္ကို ပို႔ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္နွင္ က်စ္ဆံၿမွီးကို ေပါင္းၿပီး အေနာက္ကို ပို႔ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

စ္ဖက္လံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ယွက္ပါမည္။

ယွက္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ၿပီး အစကို ယူပါမည္။

ယွက္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ၿပီး အစကို ယူပါမည္။

အစႏွစ္ဖက္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

အစႏွစ္ဖက္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ပန္းကို အေနာက္တြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

ပန္းကို အေနာက္တြင္ထိုးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးအယွက္ hair design
က်စ္ဆံၿမီွးအယွက္ hair design
က်စ္ဆံၿမီွးအယွက္ hair design