လွပရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံျမွီးေခြဆံပင္စည္းနည္း။

0

ပ်ိဳေမမ်ား ထသြားထလာ ပိုမိုအဆင္ေျပနိင္ေသာဆံပင္လုပ္နည္းႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ပိုင္းကို ခ်န္ျပီးအေနာက္ပိုင္းကို စုစည္းပါမယ္။

အေရွ႕ပိုင္းကို ခ်န္ျပီးအေနာက္ပိုင္းကို စုစည္းပါမယ္။

အေရွ႕ပိုင္းမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

အေရွ႕ပိုင္းမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

အေရွ႕ပိုင္းမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အေရွ႕ပိုင္းမွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးေရာက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူျပီးက်စ္ဆံျမီွးေရာက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူျပီးက်စ္ဆံျမီွးေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ပတ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႔ထည့္ပါမယ္။

 စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႔ထည့္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လွပေသာရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီးေခြဆံပင္စည္းနည္း။
လွပေသာရိုးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီးေခြဆံပင္စည္းနည္း။