က်စ္ဆံၿမွီးဘီးကုပ္ hair design။

0

လြတ္လတ္ေပါ့ပါးမူနွင့္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ hair design ေလးကို ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ထားေသာ အစႏွစ္ဖက္လံုးကို အေနာက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အားလံုးေအာက္ထဲသို႔ ယူလိုက္ပါမည္။

က်စ္ထားေသာ အစႏွစ္ဖက္လံုးကို အေနာက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အားလံုးေအာက္ထဲသို႔ ယူလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးဘီးကုပ္ hair design။
က်စ္ဆံၿမွီးဘီးကုပ္ hair design။
က်စ္ဆံၿမွီးဘီးကုပ္ hair design။