ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားသြားလ်ွင္ထံုးလို႔ရျပီး ေၾကာ့ရွင္းေသာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕အမူအရာကုိေပၚလြင္ေအာင္ေနာက္တြဲဆံထံုးကုိပ်ိဳေမတို႔တြက္ထပ္မံဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအေရွံပိုင္းမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းအေရွံပိုင္းမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ျပီးခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Donut ကြင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ျပီးခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

တစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ၂ျခမ္းျပန္ခြဲပါမယ္။

တစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို ၂ျခမ္းျပန္ခြဲပါမယ္။

၂ ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

၂ ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ့ျပန္ေခြပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ့ျပန္ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခြထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုျဖစ္ေအာင္ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုျဖစ္ေအာင္ေခြေပးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။

၂ ျခမ္းခြဲျပီး လိမ္ပါမယ္။

 ၂ ျခမ္းခြဲျပီး လိမ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ထံုးထားေသာဆံထံုးေပၚျပန္တင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ထံုးထားေသာဆံထံုးေပၚျပန္တင္ပါမယ္။

ျပန္ပတ္ပါမယ္။

 ျပန္ပတ္ပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ျပဳလုပ္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာေနာက္တြဲဆံထံုး။
 ေၾကာ့ရွင္းလွပေသာေနာက္တြဲဆံထံုး။