က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ဆံထံုး။

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္၍ ဆန္းျပားလွပေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးပံုစံ အသစ္ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ထိပ္တြင္ pony tails ခ်ည္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္ကို ထိပ္တြင္ pony tails ခ်ည္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ယူပါမယ္

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ယူပါမယ္

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ဆံပင္တြင္ စြပ္လိုက္ပါမည္။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ဆံပင္တြင္ စြပ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကို လွန္ခ်ၿပီး သေရကြင္းစည္းလိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကို လွန္ခ်ၿပီး သေရကြင္းစည္းလိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲလိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲလိုက္ပါမည္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

အာက္အထိဆက္က်စ္ၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမည္။

ယွက္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးတြင္ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ယွက္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးတြင္ ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမွီးပတ္ဆံထံုး။