ေက်ာက္တန္းသြယ္ ပြဲထိုင္ဆံထထံုး။

0

ေက်ာက္တန္းသြယ္ပြဲထိုင္ဆံထထံုးေလးကို ဆရာမမ်ားႏွင့္ပြဲေနပြဲထိုင္သို႔သြားေရာက္မည့္ပ်ိဳေမမ်ားတြက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စုစည္းပါမယ္။

Donut ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

Donut ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ Donut ကြင္းကို ထည့္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ Donut ကြင္းကို ထည့္ပါမယ္။

Donut ကြင္းကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Donut ကြင္းကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

ကကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

ကကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္နင့္ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္နင့္ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္နင့္ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္နင့္ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ယူပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ပိုေသာအစကိုယူပါမယ္။

ပိုေသာအစကိုယူပါမယ္။

ပိုေသာအစကိုျပန္ပတ္ျပီးအထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမယ္။

ပိုေသာအစကိုျပန္ပတ္ျပီးအထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ေက်ာက္တန္းသြယ္ ပြဲထိုင္ဆံထထံုး။