လွပေသာေရႊပန္းကပ္ဆံထံုး။

0

လွပေသာေရႊပန္းကပ္ဆံထံုးေလးကို ဆရာမေလးမ်ားႏွင့္ အလ်ဴမဂၤလာပြဲသြားေရာက္မည့္ပ်ိဳေမေလးမ်ားနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုစည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို အလယ္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္း ၃ေခ်ာင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္း ၃ေခ်ာင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးကို အထဲသို႔လိပ္သြင္းပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးကို အထဲသို႔လိပ္သြင္းပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

လွပေသာေရႊပန္းကပ္ဆံထံုး။
လွပေသာေရႊပန္းကပ္ဆံထံုး။