ေဒါင္းၿမီွးဆံထုံး

0

ေဒါင္းၿမီွးကဲ႕သို႔ ျဖာထြက္ေနသည့္ ဆံထုံးအေခြေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား ႀကိဳက္္ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

နားေနာက္မွခြဲ၍ ေနာက္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

နားေနာက္မွခြဲ၍ ေနာက္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။

ညာဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။

ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။

ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။

တစကိုယူ၍ ေခြေပးပါ။

တစကိုယူ၍ ေခြေပးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တာကိုဆက္ေခြပါ။

က်န္တာကိုဆက္ေခြပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္လုပ္ပါ။

ေခြပါမည္။

ေခြပါမည္။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆက္ေခြပါမည္။

ဆက္ေခြပါမည္။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ေဒါင္းၿမီွးဆံထုံး
ေဒါင္းၿမီွးဆံထုံး
ေဒါင္းၿမီွးဆံထုံး
ေဒါင္းၿမီွးဆံထုံး