ေနာက္ဆံၿမိတ္ အေခြ

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္ ေနာက္ဆံၿမိတ္အေခြေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွခြဲ၍ ေနာက္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။
နားေနာက္မွခြဲ၍ ေနာက္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။
ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။
ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။
ညာဘက္ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။
ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။
ပိုေသာဆံပင္စကို ေခြပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
Fancy ဆံထိုးကို အသုံးျပဳေပးပါ။
Fancy ဆံထိုးကို အသုံးျပဳေပးပါ။

Fancy ဆံထိုးကို အသုံးျပဳေပးပါ။
ေနာက္ဆံၿမိတ္ အေခြ
ေနာက္ဆံၿမိတ္ အေခြ
ေနာက္ဆံၿမိတ္ အေခြ