ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳဆံထံုး။

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေသာ အလွဴမဂၤလာပြဲသို႔သြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မိမိကို္ယ္တိုင္အလြယ္တကူထံုးလို႔ရနိင္မည့္တစ္၀က္တစ္ပတ္လွ်ိဳဆံထံုးထံုးနည္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာထိုးပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳျပီး ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳျပီး ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ထုိးပါမယ္။

ကြင္းတံကို ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ထုိးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို အထဲသိုလိပ္သြင္းပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို အထဲသိုလိပ္သြင္းပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳဆံထံုး။
ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳဆံထံုး။