ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳစည္းနည္း။

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေသာ ေက်ာင္းသြားရံုးတက္အဆင္ေျပစမည့္ ဆံပင္ပံုေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာထိုးပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာထိုးပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳျပီး ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳျပီး ညာဘက္မွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကို ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ထုိးပါမယ္။

ကြင္းတံကို ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ထုိးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကုိကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကိုခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီီးပါၿပီ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီီးပါၿပီ။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳစည္းနည္း။
ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳစည္းနည္း။
ဆံပင္တစ္၀က္ တစ္ပတ္လ်ိွဳစည္းနည္း။