က်စ္ဆံျမီွး တလႊာပတ္ hair design။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ျပီး ရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္ပံုေလးကို လူတိုင္းနွင့္ လိုက္ဖက္မူ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို ့ယူျပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို ့ယူျပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးစက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးစက်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ေပါင္းျပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေပါင္းျပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးဆက္က်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးဆက္က်စ္ပါမည္။

ေဘးဖက္တြင္ ရွိေသာ ဆံပင္မ်ားကို မယူပဲ က်စ္ဆံျမွီးကို က်စ္သြားပါမည္။

ေဘးဖက္တြင္ ရွိေသာ ဆံပင္မ်ားကို မယူပဲ က်စ္ဆံျမွီးကို က်စ္သြားပါမည္။

ေအာက္ဆံုးအထိ က်စ္ဆံျမီွးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ေအာက္ဆံုးအထိ က်စ္ဆံျမီွးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ညာဖက္အျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံျမွီးဆက္က်စ္ သြားပါမည္။

ညာဖက္အျခမ္းကိုလည္း  အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံျမွီးဆက္က်စ္ သြားပါမည္။

ခ်န္ထားေသာ ေရွ့ဆံပင္ကို ျခစ္ပါမည္။

ခ်န္ထားေသာ ေရွ့ဆံပင္ကို ျခစ္ပါမည္။

ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ကို ပို ့၍ ညာဖက္မွ က်စ္ဆံျမွီးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူျပီး ဘယ္ဖက္ေအာက္ကို ပို ့ပါမည္။

ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ကို ပို ့၍ ညာဖက္မွ က်စ္ဆံျမွီးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူျပီး ဘယ္ဖက္ေအာက္ကို ပို ့ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ က်စ္ဆံျမွီးကို ညာဖက္ကို ပို ့ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ က်စ္ဆံျမွီးကို ညာဖက္ကို ပို ့ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေပၚကို လွန္တင္ျပီး က်စ္ဆံျမွီးအစနွစ္ခုကို ယူပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေပၚကို လွန္တင္ျပီး က်စ္ဆံျမွီးအစနွစ္ခုကို ယူပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

အေပၚမွ ဆံပင္ကို ျပန္ခ်လိုက္ပါမည္။

အေပၚမွ ဆံပင္ကို ျပန္ခ်လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွး တလႊာပတ္ hair design။
က်စ္ဆံျမီွး တလႊာပတ္ hair design။
က်စ္ဆံျမီွး တလႊာပတ္ hair design။