အလိမ္အထပ္ထပ္ ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

Classic ျဖစ္ေစမည့္ အလိမ္အထပ္ထပ္ ဆံပင္ေနာက္တြဲေလးကိုပ်ိဳေမေေလးမ်ားတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္မွအနည္းငယ္ယူျပီးစုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္မွအနည္းငယ္ယူျပီးစုစည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွဆံပင္အနည္ငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွဆံပင္အနည္ငယ္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚ တင္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေပၚ တင္ေပးပါမယ္။

ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ခ်ည္ေပးပါမယ္။

တင္းတင္းေလးခ်ည္ပါမယ္။

တင္းတင္းေလးခ်ည္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီ ယူပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီ ယူပါမယ္။

ခ်ည္ပါမယ္။

ခ်ည္ပါမယ္။

အေပၚေအာက္အစႏွစ္ခုကို ေပါင္းပါမယ္။

အေပၚေအာက္အစႏွစ္ခုကို ေပါင္းပါမယ္။

အေပၚေအာက္အစႏွစ္ခုကို ခ်ည္ပါမယ္။

အေပၚေအာက္အစႏွစ္ခုကို ခ်ည္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာအစနွစ္ခုကို ခ်ည္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာအစနွစ္ခုကို ခ်ည္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို အထဲသို႔ေခါက္ထည့္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကို အထဲသို႔ေခါက္ထည့္ပါမယ္။

အလိမ္အထပ္ထပ္ ေနာက္တြဲဆံထံုး။
အလိမ္အထပ္ထပ္ ေနာက္တြဲဆံထံုး။