ေဘးတေစာင္း ပန္းတစ္ပြင့္က်စ္ဆံျမီွး။

0

အခ်ိန္မရေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိင္မည့္ ေဘးတစာင္းပန္းတစ္ပြင့္က်စ္ဆံျမီွးေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးႏွင့္ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို ေရာက်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္က်စ္ပါမယ္။

ဆက္လက္က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမီွးကို ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္နွင့္ေပါင္းပါမည္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမီွးကို ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္နွင့္ေပါင္းပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

 ေဘးတေစာင္း ပန္းတစ္ပြင့္က်စ္ဆံျမီွး။
 ေဘးတေစာင္း ပန္းတစ္ပြင့္က်စ္ဆံျမီွး။