ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းအလႊာ ဆံပင္စည္းနည္း။

0

လွပေသာ ၾကိဳးခ်ည္ပန္းအလႊာဆံပင္စည္းနည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္းယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္းယူပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ယူပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္း ဆံပင္ေအာက္သို႔ထည့္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္း ဆံပင္ေအာက္သို႔ထည့္ပါမယ္။

အထဲသို႔ထည့္ျပီး ခ်ည္ပါမယ္။

အထဲသို႔ထည့္ျပီး ခ်ည္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

အထဲသို႔ ထည့္ျပီးခ်ည္ပါမယ္။

အထဲသို႔ ထည့္ျပီးခ်ည္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းအုပ္ေအာင္ ပတ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းအုပ္ေအာင္ ပတ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းအုပ္ေအာင္ ပတ္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းအလႊာ ဆံပင္စည္းနည္း။
ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းအလႊာ ဆံပင္စည္းနည္း။