အေခြအလိမ္ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ ရနိုင္ျပီး ရုိးရွင္းေသာ ဆံထံုးပံုဆန္းေလးကို လူတိုင္းနွင့္ လိုက္ဖက္မူရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ့မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို အေနာက္သို ့ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

အေရွ့မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို အေနာက္သို ့ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဖက္အေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္အေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚဆံထံုးေပၚကို ပတ္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚဆံထံုးေပၚကို ပတ္ပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဖက္အေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္အေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚဆံထံုးေပၚကို ပတ္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚဆံထံုးေပၚကို ပတ္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲလိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲလိုက္ပါမည္။

တစ္ဖက္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

တစ္ဖက္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚကို ပတ္တင္ျပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးေပၚကို ပတ္တင္ျပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကို လိမ္လိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္တင္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္တင္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

အေခြအလိမ္ဆံထံုး။
အေခြအလိမ္ဆံထံုး။
အေခြအလိမ္ဆံထံုး။