ယိုးဒယားေနာက္တြဲဆံထုံး

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး လွပေသာ ယိုးဒယားေနာက္တြဲဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။
ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ယူပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။
ညာဘက္ကိုလဲ အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ေပးပါ။
ညာဘက္ကိုလဲ အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ညာဘက္တြင္ေခါက္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ညာဘက္တြင္ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဘယ္ဘက္တြင္ေခါက္ေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဘယ္ဘက္တြင္ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွက်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။
ညာဘက္မွက်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္သို႕ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္သို႕ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုယူပါ။
ညာဘက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္သို႔ပို႔၍  ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
Fancyဆံထိုးကို သုံးပါမည္။
Fancyဆံထိုးကို သုံးပါမည္။

ယိုးဒယားေနာက္တြဲဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ယိုးဒယားေနာက္တြဲဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ယိုးဒယားေနာက္တြဲဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ယိုးဒယားေနာက္တြဲဆံထုံးေလး ျပီးျပည့္စုံပါျပီ။