ယိုးဒယားအေခြဆံထုံး

0

မိန္းမေကာင္း ပန္းပန္ ၁ပြင့္ပန္ဆိုတဲ့ စကားေလးအတိုင္း ပန္း၁ပြင့္ေလးနဲ႔ က်က္သေရရွိေစမယ့္ ယိုးဒယားအေခြဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။
နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။
ေနာက္သို႔အားလုံးသိမ္းလွန္၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္သို႔အားလုံးသိမ္းလွန္၍ သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကို စုထုံး၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကို စုထုံး၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို ၃ခုခြဲပါ။
ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို ၃ခုခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဆံထုံးေပၚမွေက်ာ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍  ဆံထုံးေပၚမွေက်ာ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဆံထုံးေပၚမွေက်ာ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဆံထုံးေပၚမွေက်ာ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
အလယ္မွက်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ခ်စ္ပါ။
အလယ္မွက်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ခ်စ္ပါ။
ဆံထုံးေပၚသို႔အုပ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ထြက္ပါ။
ဆံထုံးေပၚသို႔အုပ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ထြက္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို ေခြပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ေခြပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အလယ္မွဆံပင္ကို ေခြပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္က ိုေခြပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္က ိုေခြပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ယိုးဒယားအေခြဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။
ယိုးဒယားအေခြဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။
ယိုးဒယားအေခြဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။
ယိုးဒယားအေခြဆံထုံးေလးရရွိပါျပီ။