ကြင္းခ်ည္ပံုအလႊာ ဖဲျပားပံုစံ။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းေစမည့္ ကြင္းခ်ည္ပံုအလႊာဖဲျပား ဆံပင္ပံုေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆစ္ဆစ္ခ်ည္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း  အဆစ္ဆစ္ခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး ဖဲျပားပံုျပဳလုပ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး ဖဲျပားပံုျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဖဲျပားပံုျပဳလုပ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဖဲျပားပံုျပဳလုပ္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကြင္းခ်ည္ပံုအလႊာ ဖဲျပားပံုစံ။
ကြင္းခ်ည္ပံုအလႊာ ဖဲျပားပံုစံ။