က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး hair design

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္လည္း သပ္ရပ္လွပစြာ ျပဳလုပ္၍ ရနိိုင္ေသာ က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး hair design ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲျပီး တစ္ဖက္ထိပ္မွ သံုးေခ်ာင္းယူပါမည္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲျပီး တစ္ဖက္ထိပ္မွ သံုးေခ်ာင္းယူပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ညာဖက္ရွိ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူျပီး က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ညာဖက္ရွိ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူျပီး က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ပတ္္ျပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။

ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခဲြပါ။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြားျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး  hair design
က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး  hair design
က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး  hair design
က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ေခ်ာင္းထိုး  hair design