ဖ်ာကြက္က်စ္ဆံၿမီွး

0

ဖ်ာကြက္က်စ္ဆံၿမီွးေလးႏွင့္ တမ်ိဳးေလးလွေနေစမယ့္ ဒီဇိုင္းဆန္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။

ဆံပင္မ်ားရႈပ္မသြားေစရန္ ေနာက္ဆံပင္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

ဆံပင္မ်ားရႈပ္မသြားေစရန္ ေနာက္ဆံပင္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို လက္၂လုံးစီခြဲေျကာင္းအရင္လုပ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို လက္၂လုံးစီခြဲေျကာင္းအရင္လုပ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူ၍ ၃ခုခြဲထားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူ၍ ၃ခုခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္ပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ လက္၂လုံးခ်န္၍ ခြဲပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ လက္၂လုံးခ်န္၍ ခြဲပါ။

ေနာက္သို႕ယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္သို႕ယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

လက္၂လုံးစီျခား၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

လက္၂လုံးစီျခား၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအားလုံး က်စ္ျပီးပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးအားလုံး က်စ္ျပီးပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးအားလုံးက်စ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္မ်ားကို ကလစ္ၿဖင့္ထိန္းထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအားလုံးက်စ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္မ်ားကို ကလစ္ၿဖင့္ထိန္းထားပါ။

ညာဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွး၁စကိုယူပါ။

ညာဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွး၁စကိုယူပါ။

တဖက္က်စ္ဆံၿမီွးဧ။္ေအာက္ဘက္သို႔ ထည့္ပါ။

တဖက္က်စ္ဆံၿမီွးဧ။္ေအာက္ဘက္သို႔ ထည့္ပါ။

တခုေက်ာ္၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ထည့္သြားပါ။

တခုေက်ာ္၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ထည့္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကုန္သည္ အထိလုပ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကုန္သည္ အထိလုပ္သြားပါ။

အဖ်ားကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ ခနညွပ္ထားပါ။

အဖ်ားကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ ခနညွပ္ထားပါ။

ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုျပန္ယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုျပန္ယူပါမည္။

တခုေက်ာ္၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ထည့္သြားပါ။

တခုေက်ာ္၍ ေအာက္ဘက္သို႕ ထည့္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကုန္သည္ အထိလုပ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကုန္သည္ အထိလုပ္သြားပါ။

အဖ်ားကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ ခနညွပ္ထားပါ။

အဖ်ားကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ ခနညွပ္ထားပါ။

အဖ်ားမ်ားအားလုံးကို စု၍က်စ္ပါ။

အဖ်ားမ်ားအားလုံးကို စု၍က်စ္ပါ။

ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

၃ေခ်ာင္းက်န္ခဲ့ပါမည္။

၃ေခ်ာင္းက်န္ခဲ့ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ဆံညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

ဆံညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။

ပီးျပည့္စုံေသာ ဖ်ာကြက္က်စ္ဆံၿမီွးေလး ရပါျပီရွင္။
ပီးျပည့္စုံေသာ ဖ်ာကြက္က်စ္ဆံၿမီွးေလး ရပါျပီရွင္။
ပီးျပည့္စုံေသာ ဖ်ာကြက္က်စ္ဆံၿမီွးေလး ရပါျပီရွင္။