က်စ္ဆံၿမီွးတ၀က္စည္းနည္း

0

ေရစိုစိုမွာဆံပင္ေတြ ကပ္မေနေစဖို႕ က်စ္ဆံၿမီွးတ၀က္ေလး စည္းျကည့္ရေအာင္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။

ဆံပင္မ်ားရႈပ္မသြားေစရန္ ေနာက္ဆံပင္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

ဆံပင္မ်ားရႈပ္မသြားေစရန္ ေနာက္ဆံပင္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို လက္၂လုံးစီခြဲေျကာင္းအရင္လုပ္ပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို လက္၂လုံးစီခြဲေျကာင္းအရင္လုပ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူ၍ ၃ခုခြဲထားပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကိုယူ၍ ၃ခုခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္ပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ လက္၂လုံးခ်န္၍ ခြဲပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုလဲ လက္၂လုံးခ်န္၍ ခြဲပါ။

ေနာက္သို႕ယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

နာက္သို႕ယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

လက္၂လုံးစီျခား၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

လက္၂လုံးစီျခား၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

>ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအားလုံး က်စ္ျပီးပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးအားလုံး က်စ္ျပီးပါၿပီ။

အားလုံးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အားလုံးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

Fancy ဆံညွပ္ကိုသးုံပါမည္။

Fancy ဆံညွပ္ကိုသးုံပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးတ၀က္စည္းနည္း ၿပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးတ၀က္စည္းနည္း ၿပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးတ၀က္စည္းနည္း ၿပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးတ၀က္စည္းနည္း ၿပီးျပည့္စုံသြားပါျပီ။