ခရုပတ္အေခြဆံထုံး

0

အလွဴ႕အမႀကီးမ်ားအတြက္ က်က္သေရရွိရွိႏွင့္လွပေစမည့္ ခရုပတ္အေခြဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ၃ပိုင္းခြဲပါ။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ၃ပိုင္းခြဲပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါ။

အျပင္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အျပင္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

အျပင္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အျပင္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီးကို ဆက္က်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီးကို ဆက္က်စ္ပါမည္။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခါက္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခါက္ေပးပါ။

ေခါက္ထားေသာေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေခါက္ထားေသာေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထိပ္ဘက္ကို ခြျဖင့္ထိုးပါ။

ထိပ္ဘက္ကို ခြျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႕ဆံပင္ကိုသိမ္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႕ဆံပင္ကိုသိမ္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ကိုအေပၚထိေတာက္ေလွ်ာက္ထိုးပါ။

ကလစ္ကိုအေပၚထိေတာက္ေလွ်ာက္ထိုးပါ။
အတြင္းသို႕ဆံပင္ကိုေခြယူပါမည္။

အတြင္းသို႕ဆံပင္ကိုေခြယူပါမည္။

ခရုေခြပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သြားပါမည္။

ခရုေခြပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သြားပါမည္။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ျမဲေအာင္ထိုးပါ။

ေရွ့မွက်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေရွ့မွက်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ခရုေခြေပၚတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ခရုေခြေပၚတြင္ ပတ္ေပးပါ။

အဖ်ားကိုအေခြလုပ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဖ်ားကိုအေခြလုပ္၍  ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

ခရုေခြဆံထုံးေပၚတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ခရုေခြဆံထုံးေပၚတြင္ ပတ္ေပးပါ။

အဖ်ားကိုအေခြလုပ္၍ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဖ်ားကိုအေခြလုပ္၍  ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွက်န္ေသာဆံပင္အားလုံးကို နဖူးေပၚတြင္အုပ္ပါ။

ေရွ႕မွက်န္ေသာဆံပင္အားလုံးကို နဖူးေပၚတြင္အုပ္ပါ။

ဆံထုံးေပၚတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ဆံထုံးေပၚတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ပုလဲဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပုလဲဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 ျပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။