သံုးပင္လိမ္ နွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအလြယ္တကူ ရုိးရွင္းေသာဆံပင္ပံုေလးကို လူတိုင္းနွင့္ လိုက္ဖက္မူရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး သံုးပင္လိမ္နွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွးေလးကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ထိပ္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို ့ယူျပီး သေရကြင္းၿဖင့္ စီးပါမည္။

ထိပ္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို ့ယူျပီး သေရကြင္းၿဖင့္ စီးပါမည္။

ကြင္းကို ယူပါမည္။

ကြင္းကို ယူပါမည္။

ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္တြင္ ထိုးစိုက္ျပီး ကြင္းထဲသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္တြင္ ထိုးစိုက္ျပီး ကြင္းထဲသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ေနာက္တဆင့္တြင္ ေရွ့မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေနာက္တဆင့္တြင္ ေရွ့မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္ကို ထိုးစိုက္ျပီး ကြင္းထဲသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္ကို ထိုးစိုက္ျပီး ကြင္းထဲသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ယူကာ သေရကြင္းျဖင့္ စီးျပီး ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္ထဲသို ့ထိုးစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို ယူကာ သေရကြင္းျဖင့္ စီးျပီး ကြင္းကို ဆံပင္အလယ္ထဲသို ့ထိုးစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါမည္။

ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါမည္။

ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စီးပါမည္။

နွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။<

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဖက္ကို ပို ့ျပီး ပူးလိုက္ပါမည္။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္သြားျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္သြားျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
ေအာက္ဆံုးထိက်စ္သြားျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သံုးပင္လိမ္ နွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး။
သံုးပင္လိမ္ နွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး။
သံုးပင္လိမ္ နွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး။