အလွဴမဂၤလာ ပြဲတက္ဆံထံုး။

0

အလွဴမဂၤလာပြဲတက္မ်ားတြက္လိုက္ဖက္ေစမည့္ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္္။

ဆံပင္ကိုထိပ္မွ အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုထိပ္မွ အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ကို ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ကို ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚလိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚလိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

လိမ္ျပီး ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

လိမ္ျပီး ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံထံုးကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အလွဴမဂၤလာ  ပြဲတက္ဆံထံုး။
အလွဴမဂၤလာ  ပြဲတက္ဆံထံုး။
အလွဴမဂၤလာ  ပြဲတက္ဆံထံုး။