က်စ္ဆံျမီွးဘီးကုပ္ hair design

0

လြတ္လပ္စြာ သြားလာရာတြင္လည္း ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမီွး hair design ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ရွ့ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေရွ့ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်ထားျပီး က်န္ဆံပင္မ်ားကို အေနာက္ကိုပို ့ျပီး ဘဲညွပ္ျဖင့္ ထိုးထားပါမည္။

ရွ့ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်ထားျပီး က်န္ဆံပင္မ်ားကို အေနာက္ကိုပို ့ျပီး ဘဲညွပ္ျဖင့္ ထိုးထားပါမည္။

အေနာက္တေစာင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

အေနာက္တေစာင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။

အာက္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ေပါင္းလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ေပါင္းလိုက္ပါမည္။

အေပၚဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။

အေပၚဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ပူးလိုက္ပါမည္။

ပူးလိုက္ေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ပူးလိုက္ေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

နားအေပၚေလာက္ထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

နားအေပၚေလာက္ထိ ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးေပၚကို ဆံပင္ကို ျဖည္ခ်လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးေပၚကို ဆံပင္ကို ျဖည္ခ်လိုက္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးဘီးကုပ္ hair design