ကြင္း ၃ ဆင့္အလွဆံပင္ခ်ည္နည္း။

0

ျမန္မာအ၀တ္အစားႏွင့္လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ပါမယ္။

အေပၚသို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အေပၚသို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အေပၚမွ တစ္ဆင့္ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

အေပၚမွ တစ္ဆင့္ျပန္ထုတ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

အေပၚသို႔ျပန္ယူပါမယ္။

အေပၚသို႔ျပန္ယူပါမယ္။

အေပၚမွတစ္ဆင့္ျပန္ယူပါမယ္။

အေပၚမွတစ္ဆင့္ျပန္ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ကြင္း ၃ ဆင့္အလွဆံပင္ခ်ည္နည္း။
ကြင္း ၃ ဆင့္အလွဆံပင္ခ်ည္နည္း။