အသည္းပံု hair design ။

0

လြတ္လတ္ေပါ့ပါးမူနွင့္ပိုမိုအဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ အသည္းပံု hair design ေလးကိုပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ေဘးနွစ္ဖက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို ့ပို ့ျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
ေဘးနွစ္ဖက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို ့ပို ့ျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ ျပန္ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ ျပန္ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။
ဒုတိယယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဟလိုက္ပါမည္။
ဒုတိယယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဟလိုက္ပါမည္။
ထြက္ေနေသာ အစကို ယူပါမည္။
ထြက္ေနေသာ အစကို ယူပါမည္။
ထိုအစကို ဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသို့ ထည့္ျပီး ဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။
ထိုအစကို ဟထားေသာ ဆံပင္ထဲသို့ ထည့္ျပီး ဆြဲခ်လိုက္ပါမည္။
ေနာက္တဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတိုင္း ဆက္လုပ္ပါမည္။
ေနာက္တဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတိုင္း ဆက္လုပ္ပါမည္။

အစနွစ္ခုကို ယူပါ။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

အလွဆင္ပါမည္။

အသည္းပံု hair design ။