ပြဲတက္ fancy hair design

0

လူငယ္ဆန္ျပီး လွပေစမယ့္ ပြဲတက္ fancy hair design ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္ကုိ ေဘးႏွစ္ဖက္ခ်န္ျပီး အလယ္ကိုမ်ားမ်ားယူပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္ကုိ ေဘးႏွစ္ဖက္ခ်န္ျပီး အလယ္ကိုမ်ားမ်ားယူပါမယ္။
အလယ္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
အလယ္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္း ခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္း ခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္
ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္က်စ္ပါမယ္။
ေအာက္မွယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္က်စ္ပါမယ္။
အစြန္မွဆံပင္ကို အလယ္ျပန္ပို႔ပါမယ္။
အစြန္မွဆံပင္ကို အလယ္ျပန္ပို႔ပါမယ္။
ညာဘက္ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ျပီးက်စ္ပါမယ္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ျပီးက်စ္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ စလိမ္ေပးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ စလိမ္ေပးပါမယ္။
ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ယွက္ပါမယ္။
ယွက္ပါမယ္။
လိမ္ပါမယ္။
လိမ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
အေပၚလိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အေပၚလိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ စလိမ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ စလိမ္ေပးပါမယ္။
ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ယွက္ပါမယ္။
ယွက္ပါမယ္။
လိမ္ပါမယ္။
လိမ္ပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
အေပၚလိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အေပၚလိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ထိုနည္းတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။
ထိုနည္းတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။
အလယ္နားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
အလယ္နားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းထိုးေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းထိုးေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ပြဲတက္ fancy hair design
ပြဲတက္ fancy hair design