ႏွစ္ပင္ယွက္ဆံထံုး။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ ပြဲသြားပြဲလာအဆင္ေျပေစမည့္ ႏွစ္ပင္ယွက္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ့မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ့မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
အေနာက္တြင္ က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို လိမ္လိုက္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို လိမ္လိုက္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္လိုက္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္လိုက္ပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ ျခစ္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ ျခစ္ပါမည္။
ညာဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ညာဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ ရွိေသာ ဆံထံုးကို ပတ္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ ရွိေသာ ဆံထံုးကို ပတ္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ ရွိေသာ ဆံထံုးကို ပတ္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ ရွိေသာ ဆံထံုးကို ပတ္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းကို ေဘးတေစာင္းကို ထိုးလိုက္ပါမည္။
ပန္းကို ေဘးတေစာင္းကို ထိုးလိုက္ပါမည္။

ႏွစ္ပင္ယွက္ဆံထံုး။
ႏွစ္ပင္ယွက္ဆံထံုး။
ႏွစ္ပင္ယွက္ဆံထံုး။
ႏွစ္ပင္ယွက္ဆံထံုး။