ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းပြင့္ဆံထံုး။

0

လြယ္ကူျပီး Classic ျဖစ္ေစမယ့္ ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။

အေပၚေအာက္ခ်ည္ထားေသာ အစနွစ္ခုကိုေပါင္းပါမယ္။
အေပၚေအာက္ခ်ည္ထားေသာ အစနွစ္ခုကိုေပါင္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြက္ ျပန္ခ်ည္ပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြက္ ျပန္ခ်ည္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

ေအာက္တြင္ ခ်ည္ထားေသာအစကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ေအာက္တြင္ ခ်ည္ထားေသာအစကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမည္းကို ပန္းပြင့္ပံုေခြေပးပါမယ္။
က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံျမည္းကို ပန္းပြင့္ပံုေခြေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေခြေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေခြေပးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းပြင့္ဆံထံုး။
ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းပြင့္ဆံထံုး။
ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ ပန္းပြင့္ဆံထံုး။