မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ဆံထုံး

0

ရွင္းရွင္းေလးႏွင့္သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးကိုမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အန္တီမမတို႕အတြက္ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍၂ခုခြဲထားပါမည္။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို  ယူ၍၂ခုခြဲထားပါမည္။
ခြဲထားေသာ၂စကိုလိမ္ပါ။
ခြဲထားေသာ၂စကိုလိမ္ပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္၍လိမ္ပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္၍လိမ္ပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္၍လိမ္ပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္၍လိမ္ပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္၍လိမ္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္၍လိမ္ပါ။
အတြင္းမွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိယူ၍ လိမ္သြားပါ။
အတြင္းမွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိယူ၍ လိမ္သြားပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္သြားပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိလိမ္သြားပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍၂ခုခြဲထားပါမည္။
ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို  ယူ၍၂ခုခြဲထားပါမည္။
ခြဲထားေသာ၂စကိုလိမ္ပါ။
ခြဲထားေသာ၂စကိုလိမ္ပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ လိမ္ပါ။
အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ လိမ္ပါ။
ဆံပင္မ်ားကို ယူ၍လိမ္သြားပါ။
ဆံပင္မ်ားကို ယူ၍လိမ္သြားပါ။
ထပ္လိမ္ပါမည္။
ထပ္လိမ္ပါမည္။
အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။
အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေနသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ၂စကိုယူပါ။
က်န္ေနသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ၂စကိုယူပါ။
ယူထားေသာ၂စကိုလိမ္၍ ျကားထဲသို႔ ဆံပင္၁စကိုထည့္ပါ။
ယူထားေသာ၂စကိုလိမ္၍ ျကားထဲသို႔ ဆံပင္၁စကိုထည့္ပါ။
လိမ္ပါမည္။
လိမ္ပါမည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။
အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ဆံပင္အဖ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆံပင္၃စသာက်န္ပါမည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆံပင္၃စသာက်န္ပါမည္။
က်န္ဆံပင္၃စကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။
က်န္ဆံပင္၃စကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။
အဆုံးထိက်စ္ပါမည္။
အဆုံးထိက်စ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္တြင္ ကပ္၍က်စ္ဆံၿမီွးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္တြင္ ကပ္၍က်စ္ဆံၿမီွးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အဖ်ားကိုေခြေပးပါ။
အဖ်ားကိုေခြေပးပါ။
အေခြကို လြတ္ေနသာေနရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အေခြကို လြတ္ေနသာေနရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပုလဲလုံးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပုလဲလုံးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အကပ္ဆံထုံး