ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားတြင္ က်က္သေရရွိေစမည့္ မမနဲ႕အန္တီမ်ားအျကိုက္ေတြ႕ေစမယ့္ ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွေန၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
နားေနာက္မွေန၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
နားေနာက္မွဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြပါ။
နားေနာက္မွဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြပါ။
ကလစ္တပ္ထားေသာသားေရကြင္းကို အသုံးျပဳပါ။
ကလစ္တပ္ထားေသာသားေရကြင္းကို အသုံးျပဳပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို သပ္ရပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို သပ္ရပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကိုေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္ကိုေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီး ကလစ္တပ္ထားေသာ သားေရကြင္းျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ့ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘီးၿဖင့္ဖြေပးပါ။
ေရွ့ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘီးၿဖင့္ဖြေပးပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္ပုံစံ ျပဳလုပ္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္ပုံစံ ျပဳလုပ္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘဲညွပ္ေနရာမွ ဆံပင္ကိုလိပ္ေပးပါ။
ဘဲညွပ္ေနရာမွ ဆံပင္ကိုလိပ္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္ကိုလိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္ပုံစံ ျပဳလုပ္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကို အေမာက္ပုံစံ ျပဳလုပ္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။
ဘဲညွပ္ေနရာမွ ဆံပင္ကိုလိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘဲညွပ္ေနရာမွ ဆံပင္ကိုလိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္ကို ထပ္လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္ကို ထပ္လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိလိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိလိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
အေပၚဆံပင္ကို အုပ္၍လိပ္ပါမည္။
အေပၚဆံပင္ကို အုပ္၍လိပ္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္မ်ားကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။
အေပၚဆံပင္ကို အုပ္၍လိပ္ပါမည္။
အေပၚဆံပင္ကို အုပ္၍လိပ္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္တ၀က္ကိုလိပ္ပါ။
က်န္ဆံပင္တ၀က္ကိုလိပ္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ က်န္ဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ က်န္ဆံပင္ကို ခ်ထားပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံးေလး ၿပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံးေလး ၿပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံးေလး ၿပီးျပည့္စုံပါျပီ။
ယိုးဒယားတျခမ္းေစာင္းဆံထုံးေလး ၿပီးျပည့္စုံပါျပီ။