နွစ္ပင္လိမ္ pony tails design ။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ေခတ္ဆန္လွပေသာ နွစ္ပင္လိမ္ pony tails design ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။


စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ေၾကာင္းခြဲထားပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ေၾကာင္းခြဲထားပါမည္။
တစ္ဖက္ကို နွစ္ေၾကာင္းထပ္ခြဲလိုက္ပါမည္။
တစ္ဖက္ကို နွစ္ေၾကာင္းထပ္ခြဲလိုက္ပါမည္။
ခြဲထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေၾကာင္းကို အရင္းမွ စ၍ ေအာက္အထိလိမ္လိုက္ပါမည္။
တစ္ဖက္ကို နွစ္ေၾကာင္းထပ္ခြဲလိုက္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေၾကာင္းကို ထပ္လိမ္လိုက္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေၾကာင္းကို ထပ္လိမ္လိုက္ပါမည္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
ခ်န္ထားေသာ တဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္လက္လုပ္သြားပါမည္။
ခ်န္ထားေသာ တဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္လက္လုပ္သြားပါမည္။

လိမ္ထားေသာ နွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာ ျပန္လိမ္ပါမည္။
နွစ္ပင္ကို လိမ္ပါ။
သေရကြင္းစည္းပါမည္။
လိမ္ထားေသာ နွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာ ျပန္လိမ္ပါမည္။

သေ၇ကြင္း စည္းပါမည္။