ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

လြယ္ကူျပီး Classic ျဖစ္ေစမယ့္ ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္ခ်ည္နည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
ဘယ္နဲ႔ညာမွ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။
တင္းတင္းေလး ခ်ည္ပါမယ္။

အေပၚေအာက္ခ်ည္ထားေသာ အစနွစ္ခုကိုေပါင္းပါမယ္။
အေပၚေအာက္ခ်ည္ထားေသာ အစနွစ္ခုကိုေပါင္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြက္ ျပန္ခ်ည္ပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္တြက္ ျပန္ခ်ည္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။
 ႏွစ္ထပ္ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။