မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဒီဇိုင္းဆန္း

0

ဒီဇိုင္း၁မ်ိဳးႏွင့္လွပေနေစဖို႔ ဆန္းသစ္ေသာဆံပင္လုပ္နည္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္ပါမည္။
လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႕ထည့္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႕ထည့္ပါ။
လိမ္ပါ။
လိမ္ပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ လိမ္ပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္၍ လိမ္ပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႕ထည့္ပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႕ထည့္ပါ။
လိမ္ပါ။
လိမ္ပါ။
ေအာက္တဆင့္ကိုလဲ ဆံပင္အဖ်ားထိထပ္လုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ေအာက္တဆင့္ကိုလဲ  ဆံပင္အဖ်ားထိထပ္လုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။
 လွပေသာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါျပီ။