အလွဖန္စီ ဆံပင္စည္းနည္း။

0

လွပျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အလွဖန္စီ ဆံပင္ပံုစံ

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ယူျပီးစုစည္းပါမယ္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ယူျပီးစုစည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
အလယ္မွ စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီး ထည့္ပါမယ္။
အလယ္မွ စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီး ထည့္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
အလယ္မွစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီး ထည့္ပါမယ္။
အလယ္မွစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီး ထည့္ပါမယ္။
အျပင္သိုု႔ ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သိုု႔ ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သိုု႔ ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။
ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ျပန္ပတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ ျပန္ပတ္ျပီးအျပင္ထုတ္ပါမယ္။
ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အျပင္သို႔ ျပန္ပတ္ျပီးအျပင္ထုတ္ပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကို စုစည္းပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
အျပင္သို႔ျပန္ထုတ္ပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

အလွဖန္စီ ဆံပင္စည္းနည္း။
အလွဖန္စီ ဆံပင္စည္းနည္း။