ရုိးရွင္းဆန္းျပားေသာ pony tails ။

0

လြတ္လတ္ေပါ့ပါးမူနွင့္ပိုမိုအဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ့pony tails design ေလးကိုပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ေအာက္နား ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္္ထားျပီး က်န္ေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ယူ၍ တစ္ျခမ္းေစာင္း pony tails စီးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ေအာက္နား ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္္ထားျပီး က်န္ေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ယူ၍ တစ္ျခမ္းေစာင္း pony tails စီးပါမည္။
တစ္ျခမ္းေစာင္းယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စီးလိုက္ပါမည္။
တစ္ျခမ္းေစာင္းယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စီးလိုက္ပါမည္။
အနည္းငယ္ခ်န္္ထားေသာ ဆံပင္ကို pony tails စီးထားေသာ ဆံပင္ေပၚတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စီးလိုက္ပါမည္။
အနည္းငယ္ခ်န္္ထားေသာ ဆံပင္ကို pony tails စီးထားေသာ ဆံပင္ေပၚတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စီးလိုက္ပါမည္။
သေရကြင္းကို အနည္းငယ္ေလ်ာခ်ကာ ဆံပင္ထဲသို့ လက္ကိုထည့္ကာ ဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမည္။
အေပၚမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ pony tails စီးေသာဆံပင္အေပၚဖက္မွ ယူလိုက္ပါမည္။
အေပၚမွလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ pony tails စီးေသာဆံပင္အေပၚဖက္မွ
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ဖက္ရွိ pony tails စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ပတ္ပတ္လိုက္ပါမည္။
ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ဖက္ရွိ pony tails စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ပတ္ပတ္လိုက္ပါမည္။
ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ သေရကြင္းကို စီးလိုက္ပါမည္။
ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ သေရကြင္းကို စီးလိုက္ပါမည္။

ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းကို ဆံပင္အေနာက္တြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။
ပန္းကို ဆံပင္အေနာက္တြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

ရုိးရွင္းဆန္းျပားေသာ pony tails ။
ရုိးရွင္းဆန္းျပားေသာ pony tails ။
ရုိးရွင္းဆန္းျပားေသာ pony tails ။