နွစ္​​ေခ်ာင္​းထိုးက်စ္​ဆံျမႇီး

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ရိုးရွင္းလွပေသာ နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲ၍ ခ်ည္ပါ။
ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ထိုးစိုက္ပါမည္။
ကြင္းကို  စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ထိုးစိုက္ပါမည္။
ကြင္းအတြင္းသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။
ကြင္းအတြင္းသို ့ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ပါမည္။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ပါမည္။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ျပီးျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ကြင္းကို ဆြဲထုတ္ျပီးျပီ ျဖစ္ပါသည္။

.ဆံပင္ကို နွစ္ေၾကာင္း ခြဲပါ။
ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို လက္နွင့္ ထိန္းကာ တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။
ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို လက္နွင့္ ထိန္းကာ တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမည္။
ဆန္ ့က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမည္။
ဆန္ ့က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမည္။
ဆန္ ့က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ေသာတဖက္ဆံပင္ျဖင့္ ေပါင္းလိုက္ပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ေသာတဖက္ဆံပင္ျဖင့္ ေပါင္းလိုက္ပါ။
ေပါင္းလိုက္ေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ေပါင္းလိုက္ေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီကို ပို ့ျပီး ေပါင္းလိုက္ပါမည္။
ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီကို ပို ့ျပီး ေပါင္းလိုက္ပါမည္။
ေပါင္းလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ေပါင္းလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီကို ပို ့ျပီး ေပါင္းလိုက္ပါမည္။
ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီကို ပို ့ျပီး ေပါင္းလိုက္ပါမည္။
ေပါင္းလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ေပါင္းလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီကို ပို ့ျပီး ေပါင္းလိုက္ပါမည္။
ဆန္ ့က်င္ဘက္ဆံပင္ဆီကို ပို ့ျပီး ေပါင္းလိုက္ပါမည္။
အဆံုးထိ က်စ္သြားပါမည္။
အဆံုးထိ က်စ္သြားပါမည္။
ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး။
နွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ဆံျမီွး။